Политика за лични данни

При извършване на своята дейност “Амо 90 ” ЕООД, ЕИК 106022079, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла слатина, ул „Климент Охридски“ №63, („дружеството“, „Амо 90 “, „ние“, „нас“), обработва информация, включително и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.amo90.com се притежава от “Амо 90 ” ЕООД  и се управлява от дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който, в качеството си на администратор, обработваме Ваши лични данни, както и за Вашите права в това отношение. Амо 90  се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е изключително важна за нас. Амо 90  не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши под-изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в предоставяната от нас информация относно обработването на личните Ви данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата и място на раждане, телефонен номер и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни и биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице, са специална категория лични данни и Амо 90  не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Амо 90  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са необходими на дружеството за изпълнение и предоставяне на услугите на Амо 90 . Данните Ви служат за управление на Вашите поръчки, подадени чрез интернет страницата или на място в нашите офиси. Също така личните Ви данни могат да бъдат използвани за статистически цели, свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и за целите на маркетингови дейности на Амо 90 . 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Амо 90  може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Повече подробности за различните видове данни, които се събират, ще намерите в процеса на ползване на съответната услуга на Амо 90  и когато предоставяте на дружеството съответна информация за Вас.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 • При закупуване на услуга, сключване на договор: имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на документите, данни, съдържащи се в предоставения от вас документ;
 • Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането: електронен адрес, номер на клиент, телефонен номер, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана с начина на плащане, стойност на покупката и честота на извършваните покупки;
 • За издаване на фактура и обработването ѝ: имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума и продукт/и за плащане, дата на покупката;
 • Участие в онлайн проучвания и други маркетинг дейности: различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, електронен адрес, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас.


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания на Амо 90 , свързани с обработването на лични данни, са:

 • дейности по управление на онлайн поръчки;
 • данни за целите на изпълнение на направена онлайн поръчка/и;
 • осчетоводяване и фактуриране на покупките, направени онлайн, на основание законовото ни задължение за това;

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни предложения и предстоящи промоции. Освен това тя ни помага да подобрим предлаганите от нас услуги, съдържание и реклама.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да Ви изпращаме важни съобщения като известия относно закупени от Вас продукти и/или услуги, както и за промени във фирмените ни правила, условия и политики.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Достъпът Ви до социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на Общите условия на тези сайтове. Амо 90  не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези Общи условия. Моля да се запознаете подробно с Общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи Амо 90  може да разкрива определена лична информация пред наши стратегически партньори — подизпълнители, които работят с нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на дружеството, или помагат на Амо 90  в рамките на насочени към клиентите маркетингови проучвания. Личната Ви информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване на продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

За случаите, в които споделяме информация за Вас с трети лица – доставчици на Амо 90 , дружеството е въвело механизми, с които гарантираме, че те предоставят ниво на защита на данните в съответствие с указания стандарт за тази цел. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Амо 90  взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за защита на личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ОНЛАЙН ПОРЪЧКА използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на Амо 90  са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата ѝ. Достъпът до данните Ви е ограничен въз основа на принципа на необходимост за изпълнение на задълженията.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за периода, който е необходим за изпълнение на целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Съобразно видовете данни и целите, за които са събрани, е определен срок на съхранение, при чието изтичане информацията се изтрива окончателно и безвъзвратно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Амо 90 , Вие разполагате със следните права по всяко време:


 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на предоставените от Вас данни за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Амо 90 ;
 • да осъществите достъп до личните Ви данни, обработвани от Амо 90 ;
 • да изискате подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато са налице законни основания за това;
 • да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и пр.;
 • да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени.

Ако искате да упражните на практика някое от правата си или да предявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас на office@amo90.com  или чрез писмо на пощенски адрес: гр.София, бул. „Цар Осовбодител“ № 8, ет. 4.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, както и заявки, които са крайно неприемливи по етични съображения или са практически неосъществими, или във връзка с които така или иначе по закон не се изисква достъп.

ДЕЦА
Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са предоставили данните си на Амо 90 , свържете се с нас на посочените в настоящия документ адреси за контакт. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме политиката си за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика на уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Амо 90 , моля, свържете се с нас по следните начини: 

 • на email адрес: office@amo90.com 
 • по пощата: р.София, бул. „Цар Осовбодител“ № 8, ет. 4.